КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме професионалисти с опит във възпитанието и обучение на деца в ранна възраст. Изследвали сме различни методики – от държавните образователни стандарти през зелено обучение, монтесори, чужд език, ненасилствена комуникация, хаи скоуп и сме обединили всичките им силни страни за да оформим една холистична, интегрална методика развиваща цялостната личност.

 

НАШАТА ЦЕЛ

Нашата кооперативна цел е простичка: деца, родители, учители – всички те ходят заедно на училище. Ние целим да изградим кооператива, като едно организирано, развиващо се цяло, една свързана общност, приятелска, искрена, сътрудничеща си за развитието както на децата, така и на възрастните в нея. Ние вярваме, че за да дадем нещо добро на децата си, то първо е необходимо да сме го изградили в себе си. Ние приемаме всяко дете като цялостна личност, развиваща се според своя собствен темп, според специалните си нужди, възгледи и проблеми. Искаме да разкрием пространство за свобода, място където въображението и любопитството са добре дошли. Деца и родители, координатори заедно оформят нашия кооператив с учителя, който умело води групата в заложената програма.

 

УЧАСТНИЦИ В КООПЕРАТИВА

 

А/РОДИТЕЛИ – КОНЦЕПЦИЯ И РОЛИ

Родителско участие

Нашите кооперативни центрове са такъв формат на детска грижа, който  включва родителя като активен участник него. Ние сме заложили два вида родителско участие които са максимално гъвкави и съобразени с различните потребност и нужди на родителя.

ВАРИАНТ А – Родителите се насърчават да споделят деня на детето пряко в неговата социална среда, като споделят повече време с детето. Всеки един родител може да се запише в графика за дневните родителски посещения, тъй като по време на образователна ситуация не се препоръчва присъствието на повече от един родител на ден. По време на своето посещение родителя участва в деня на детето си, следва правилата на групата, споделя с учителя, забавлява се.

ВАРИАНТ Б – Родителите имат възможност да заемат „длъжности“ в кооператива със съответните отговорности. Такива длъжности могат да бъдат напр. помощен персонал за почистване и хигиена, майстор по поддръжката, градинар и др. Те не са ограничени във времето на образователните ситуации и могат да бъдат изпълнявани и извън работните часове на кооператива.

Всяко едно родителско участие е доброволно и няма финансово покритие!

 Из Етичен кодекс за родителите

Основни насоки

Децата се насърчават да разгръщат собствената си инициатива за игра колкото се може по-често. Това нерядко изисква малко повече търпение и самоконтрол от страна на възрастните.

Покажете отношението си към едно дете през израза на тялото си, тона на гласа, усмивката. Избягвайте прекалено много думи, ненужно убеждение или спор.

Давайте на детето право на избор, когато трябва да се вземе действително решение. Ние предлагаме на децата възможности да взимат решения, за да могат да развият независимо мислене.

Насърчавайте сътрудничеството вместо конкуренцията. Избягвайте изказвания от рода „Кой може да изяде обяда си по-бързо?“ или „Кой ще дойде пръв?“ . Важно е също така да не се правят сравнения между децата. Всяко дете е прието в кооператива като отделна, съвършена личност.

Пушенето и употребата на алкохол в кооператива са недопустими.

Кооперирането и съжителството с други хора невинаги става бързо. Помнете, че като възрастни ние поставяме модел за социални взаимоотношения пред нашите деца, дори преди да са стигнали до училищната възраст. Нека не изискваме повече от тях, от това което можем да изискаме от себе си.
Търсете помощта на учителя и оказвайте такава. Учителят ще ви насочи как най-добре може да го подкрепите в ситуацията.

Да не се казва на децата да ядат. Детето трябва да яде, защото чувства глад, а не за да зарадва мама или друг възрастен. То трябва да се научи да следва собственото си тяло и нужди.
Не преигравайте – най-добре не хвалете за ходене до тоалетната и спретнато хранене. Това не трябва да се приема като изключително събитие, а като обикновена случка в реда на нещата. Децата не трябва да имат чувството, че могат да управляват настроението ви със своя апетит или пишкане.
Помнете че смисълът на дневното дежурство е да Ви даде възможност да общувате с детето си и неговите/нейните приятелчета и учители в тяхната образователна среда. Забавлявайте се!

 

КОМУНИКАЦИЯ
Общуването с родителите е много важна част от кооператива. Все пак ние сме едно голямо семейство от семейства. Когато ние приемаме нови членове в кооператива, искаме да сме сигурни, че можем открито да споделяме всякакви притеснения и въпроси които могат да възникнат. Ние приемаме, че със семействата сме част от екип, който си поделя отглеждането на детето. Ако можем да работим заедно, вашето дете би имало две семейства, които много го обичат. Ние се привързваме лесно към децата и сме много признателни за възможността да бъдем част от живота им.
Приветстваме всякакви въпроси, дискусии, обратна връзка, която би могла да има позитивно влияние върху детето.
Основната комуникация лице в лице се случва на регулярните месечни родителски срещи. Датите за тяхното провеждане се изпращат в месечното писмо.
Деликатните въпроси ще бъдат обсъждани извън работно време в регламентираните лични срещи. Те се провеждат всяка трета събота на месеца.

Друг начин да ви държим във връзка са месечните писма. Това е уведомление, което получавате винаги в началото на месеца. То съдържа основни насоки в темата, която ще обсъждаме с децата, заложените в програмата за месеца дейности, събития, които ще посещаваме, идеите за това как може да се включите с доброволни дейности и всякаква информация, която ще ви е от полза през месеца.

Ежедневно се поддържа входното инфо табло с обяви , където ще поставяме напомняне или известия за текущи събития и ангажименти.

Следим и за личната кореспонденция през детето, т. нар. Шарената папка, която пътува от кооператива до дома на детето и обратно всеки ден, Тя включва някои от творческите проекти, който детето е правило през деня, бланки за попълване при нужда, месечните писма, дневни бележки и др. Тъй като шарената папка е пътуваща, родителят също е приканен да праща съобщения или информация за учителя през нея. Това дава допълнителна увереност у детето като го прави посланик между две социални среди.

Не на последно място ежемесечно пускаме снимков материал от заниманията през деня и интересни моменти в затворена група, към която ще имате достъп.
Ние държим на комуникацията лице в лице, тъй като това е най-прекият и искрен начин за свързване и сближаване, а от там и постигане на сътрудничество и разбирателство. Такова общуване предразполага към по-ясно поемане на отговорност. Опитът ни досега ни показва, че виртуалното общуване, дори интензивно, лишава връзката ни от много ценни неща.

 

Б/ УЧИТЕЛИ – КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИПИ

Учителска роля

Това е човекът, който с усмивка на лице посреща детето ви всяка сутрин. Често е изцапан с боички, носи цветни хартии и камъчета в джобовете си и може да бъде чут да си тананика една и съща мелодийка цяла седмица. Може да ви се стори вятърничав, но той е винаги здраво стъпил на земята, за да даде на децата здрави основи без да ги спира да летят.

Основни отговорности на учителя

Учителите в кооператива могат да бъдат водещи и помощник учители и изпълняват следните функции:

Носи отговорност за децата от момента на приемането им до идването на родителя;
Изготвя годишна програма като взима в предвид краткосрочните и дългосрочните цели по съответните образователни ядра;
Подготвя и изпращя месечното писмо;
Поддържа база данни с личните профили на децата;
Организира списък с необходими материали и го предава на координатор на всеки две седмици;
Организира работната среда – грижи се за играчки, материали, кътове, мебели и др.
Дава препоръки за ремонтни дейности и подобрения в кооператива

Прави домашен пластелин при поискване

Из Етичен Кодекс За Учители

Не поставя в риск по никакъв начин здравето и безопасността на децата, както и на всички участници в образователния процес;
Не обижда, унижава, дискриминира децата по какъвто и да е било начин;
Абсолютно неприемливо е използването на насилие (физическо, емоционално, психическо), по какъвто и да било начин и по каквато и да е причина, при каквито и да е обстоятелства.
Не дава на детето да приема лекарствени медикаменти без изричното съгласуване на това с родителя.
Учителя е длъжен да държи родителя информиран по всички въпроси, касаещи образователната програма и дневния режим.
Своевременно уведомява родителя за възникнали промени в образователната програма и дневния режим.
Зачита правата на децата и уважава техните нужди.
Грижи се за равнопоставеността в групата.
Винаги взима в предвид самооценката на детето
Уважава чувствата на детето и всички участници в образователния процес
Следва ритъма на деня с постоянство и усърдие
Прави разлика между детето и неговите постъпките.
Уверява се, че по време на игра детето никога не е оставяно без надзор
Използва минимално думата „НЕ“
Дава прости и изпълними задачи и инструкции
Пази чувството си за хумор

МЕТОДИ

Учене чрез правене, а не пасивно възприемане. Заниманията  са холистични – не се преподават абстрактни понятия, които сами по себе си са неразбираеми за децата. Включват се възможно повече сетива, не само слушане и гледане!

Баланс между заниманията по инициатива на учителя и на децата. Учителят трябва да забрави своето его и да не отстоява своя план на всяка цена, а да следва децата.

Учителят обръща индивидуално внимание на всяко дете и да допълва играта му с разговор без да налага своята гледна точка.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Всяко дете има свой собствен ритъм и последователност, в която усвоява умения. Заниманията се планират спрямо нивото на развитие на конкретното дете, да стъпват на базата на това, което детето вече знае и може.

Сложните процеси да се усвояват на малки и лесни стъпки.

ИНТЕРЕС
Всяко дете има право да се занимава с това, което предизвиква интереса му.
Заниманията  разчитат на любопитството като основен мотив.
Заниманията и подредбата на играчките за седмицата трябва да включват интересни неща за всяко дете и да са насочени към развитие на определено умение, подходящо за това дете.

ЦЕЛИ
Заниманията следват целите на EYFS, High-Scope, МОНМ както и на други посочени алтенативни методики (монтесори, валдорф, реджио емилия, демократично образование и др).
Присъстват заниманията с отворен край – те развиват креативността. Да се окуражават въображението, импровизацията и изобретателността.
Най-важни са дългосрочните психо-социални ефекти от заниманията – увереност, самостоятелност, отговорност, про-социални умения – коопериране, вместо съперничество.

 

из ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА АКТИВНОТО УЧЕНЕ

ИЗБОР: Детето избира какво да прави
– Децата се включват в активности според личния си интерес и намерения.
– Децата избират материалите.
– Децата решават какво да правят с материалите.

МАТЕРИАЛИ: Използват се  най-различни материали, които да могат да се ползват по най-различни начини.
– Децата използват разнообразни материали
– предмети от ежедневието
– природни материали
– инструменти
– цапащи, лепкави, капещи,
– месещи се материали
– тежки и големи материали
– лесни за употреба материали
– Децата имат пространство за да ги използват.
– Децата имат време за да ги използват.

МАНИПУЛАЦИЯ: Възрастните окуражават децата да манипулират свободно с предметите.
– Децата изследват активно с всички сетива
– Децата откриват взаимовръзки чрез директен опит.
– Децата трансформират и комбинират материали.
– Децата използват инструменти подходящи за възрастта им.
– Децата използват големите си мускулни групи.

ЕЗИК ОТ ДЕТЕТО: Детето описва това, което тя или той прави
– Децата говорят за своите преживявания.
– Децата говорят за това което правят със своите собствени думи.

ПОДКРЕПА ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ: Възрастните разпознават и окуражават намеренията на децата, техните разсъждения, решения и креативност
– Възрастните са партньори на децата
– Снижават се на височината на децата
– Разговарят в стил “give and take”
– Възрастните се опитват да разберат намеренията на детето.
– Уважават изборът на децата и техните действия
– Употребяват материалите по същия начин, по който и децата
– Наблюдават какво децата правят с материалите
– Питат за намеренията на децата
– Възрастните изслушват и окуражават мисленето на децата
– Говорете с децата докато работят и учат
– Говорете с децата за това, което правят и мислят
– Фокусирайте се над действията на детето.
– Коментарите ви да повтарят, поясняват и допълват, това което детето казва.
– Правете паузи често, за да дадете възможност на децата да мислят и съберат своите мисли в думи.
– Приемете отговорите на детето дори да са “грешни”
– Възрастните окуражават децата да правят неща самостоятелно

 

В/ ДЕЦАТА

Децата са главни участници в нашия кооператив. Те имат право да бъдат считани за пълноценни, компетентни личности, притежаващи уникални по рода си заложби и умения. Децата имат право да бъдат признати едновременно като източникът и творецът на своя собствен опит. За да разкрият и разгърнат своя потенциал, те имат нужда от доверие, емоционална привързаност, стимулираща среда, подкрепа. Ние виждаме децата като изцяло отдадени на изследването на света около тях, изпълнени е любопитство, желание за учене и способности за общуване. Всяко едно дете има право да бъде разглеждано като равнопоставено на останалите в групата.
Нито едно дете не трябва да бъде дискриминирано, унижавано, заплашвано и поставяно под какъвто и да било риск за здравето или емоционално и физическо насилие.
Право на децата в кооператива е да растат здрави, спокойни и щастливи и да развиват своя потенциал. Задължение на децата е да пазят здрави, спокойни и щастливи себе си, околните, и околната им среда.

 

Г/ КООРДИНАТОРИ

Ролята на координаторите е организационна по поддържането и осигуряване на нормалното функциониране на кооператива.

Координаторският екип

Той се състои от един до трима души в зависимост от броя на децата и мащаба на кооператива.. Координаторският екип работи в сътрудничество и синхрон по всички въпроси касаещи кооператива и функционирането му. Някой от задълженията му са:
– Администрира всички ежедневни операции на родителският кооператив;
– Подготвя дневният ред на главните общи събрания;
– Дава препоръки за промяна в кооперативните политики;
– Мотивира специални екипи от доброволци;
Разпределени роли в екипа могат да бъдат: Връзка с групата, Виртуална комуникация, Връзки с обществеността, Координиране по Календара, Организиране на средата, Осигуряване на материали и консумативи, Финанси и касиер, Организиране на здравната сигурност и хигиена и други.

 

ЗДРАВНИ ВЪПРОСИ

Координаторите, учителите и родителите споделят отговорността за здравето на децата. За да се минимизира рискът от заболявания и усложнения се препоръчва строгото спазване на следните правила.

Най-важно е родителят никога да не позволява да води детето си в кооператива болно. Ако детето ви има някои от следните симптоми, то то трябва да си остане в къщи:
Температура над 37,5 С
Повръщане
Диария
Всякакви неясни обриви или червеникави пъпчици по кожата
Розовина по очите или секрет
Назален секрет – гъст и жълто-зелен
Въшки
Ако детето ви не показва нито един от тези симптоми през последните 24 часа може спокойно да се върне в кооператива. Дете, което има висока температура или повръщане през нощта или рано сутринта не трябва да се допуска в кооператива.

Недопустимо е „замазването“ на симптоми с медикаменти и довеждането на децата въпреки влошеното им здравословно състояние. Това е некоректно и към останалите родители и може да стане причина за внезапно напускане на кооператива. Едно болно дете трябва да остане вкъщи до пълното си възстановяване и така не поставя в риск здравето на останалите деца, учителя и персонала. Разбираме трудностите на много родители, но трябва да бъдем категорични в ситуации поставящи здравето на децата в риск.

Учителя или които и да било от помощния персонал нямат право да дават каквито и да било лекарствени медикаменти на детето без родителя да попълни предварително съответната документация за това. Всички лекарствени медикаменти трябва да бъдат в оригиналната си опаковка и учителя да е инструктиран за програмата на техният прием. Дори детето ви да следва предписано лечение, то остава заразно 24 часа след първият прием на медикаментите и трябва да си остане вкъщи в този период.

Леки натъртвания и драскотини – подобни инциденти са неизбежни. Ние се опитваме да ги намалим до минимум чрез супервизия и обезопасяване на средата. Леките наранявания ще бъдат третирани с адекватна първа помощ. Родителя има право да одобри списък с медикаменти за оказване на първа помощ. Ние използваме хомеопатични препарати, бахова терапия за спешни случаи и други, традиционни медикаменти.

При инцидентно влошаване на здравословното състояние на детето по време на престоя си в кооператива, учителя е длъжен веднага да уведоми родителя и да изолира детето до неговото появяване. Тъй като правим това в извънредни ситуации ви молим да реагирате възможно най-бързо. Ние ще се погрижим за комфорта на детето ви докато пристигнете.

При спешен случай, изискващ неотложна медицинска помощ, учителя уведомява родителя и предприема мерки за транспортирането на детето до най-близък медицински център. Всички финансови разходи са за сметка на родителя.

При боледуване основните месечни такси остават непроменени.

 

ХРАНЕНЕ И ХРАНА

Закуски

В кооператива се предлага преди обедна и следобедна закуска. Часовете за хранене са:
10:00 – 10:30 преди обедна закуска
(пресни сезонни плодове, зеленчуци, ядки, семена, сушени плодове, др. )

15:30 – 16:00 следобедна закуска
(хляб с масло, мед тахан, сирене; кисело мляко, овесени ядки, домашни бисквити, ядки, др. )

Закуските могат да включват всякакви домашно приготвени питки, кифлички, бисквити и др. Често приготвени от учителите и децата преди обеда. Към закуската може да се предложи прясно приготвен плодов сок, айран, био боза, чай и др.
Ако детето има нужда от специална диета поради алергии, лечение, културни или религиозни причини, отговорността за осигуряването на подходяща храна ще бъде поета от родителя.
Месо и месни продукти от всякакъв вид, както и нездравословна храна (чипс, дъвки, бонбони, захарни изделия, и др.) са недопустими в кооператива.

Обяд

В кооператива предлагаме няколко варианта за организация на обяда:
Кетеринг по поръчка – доставяме разнообразно вегетарианско обедно меню всеки ден, съобразено с вкусовете и нуждите на децата. Родителите са уведомени за дневното меню и неговия пълен състав. Тази услуга се заплаща допълнително.
Готвене по график – родителите участват в приготвянето и доставката на цялостно обедно меню, по предварително изготвен график и одобрени съставки. Така всеки родител готви за цялата група и учителите на ротационен принцип. Контрола за качеството на приготвената храна е изцяло отговорност на родителите. Изискваме от родителите с вкусната гозба да донесе и списък с използвани съставки. Финансирането на този вариант за готвене е солидарно разпределен между родителите.
Индивидуално обедно меню – всеки родител осигурява сам обедното меню на детето си, съобразено с приетите от кооператива принципи на хранене и с личните си предпочитания (месно продукти в този вариант също са недопустими).

МАТЕРИАЛНА БАЗА И СРЕДА

Ние вярваме, че средата в която растат децата е техният трети учител. Тя въплъщава нашата философия и образователни принципи. Грижата за поддържането на средата приветлива, динамична, стимулираща и откликваща на темповете на детето е наша обща задача, споделена между учители, родители, деца и координатори.

Родителска подкрепа

В кооператива следваме принципите на една по-екологично ориентирана политика спрямо материалите, играчките и игровите пространства. Опитваме се максимално да рециклираме, използваме наново и ограничаваме прекомерното разхищение на материали. Затова приветстваме всички да участват активно в набирането и откриването на нови приложения на материалите. Родителите могат да доставят всякакви ненужни им продукти, като например:

1. От офиса – хартия от всякакъв вид – използвана офис хартия, кафява, амбалажна, опаковачна, цветна, восъчна хартия, кухненско фолио и др.
2. От гардероба – стари дрешки, костюми, бижута, очила, шапки, шалове за рецилкиране и обогятяване на творческият ни сектор.
3. Стари списания за изрязване, особено такива като National Geographic или други, които разкриват различни култури, животни или деца и др.
4. Пастели, моливи или всякакви непотребни материали като разноцветни парчета плат, хартиени чинии, копчета, прежда, консервни кутии, малки кашони, бурканчета
5. От гаража – болтове, гайки, винтове, пирончета, малки парчета дърво, муфи, стяги, мека тел и др.
6. От разходката в парка – кестени, жълъди, камъчета, шишарки, мъхове, пръчки, пръст, корени, насекоми и всякакви чудноватости
7. ИДЕИ! Приветстваме всички ваши идеи за забавни занимания или творчески дейности.

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ, ВЪНШНИ ЗАНИМАНИЯ
И ДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ

ДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ

В образователната програма на кооператива е заложено неколкократно провеждане на дневни екскурзии. Такива събития могат за бъдат посещение на театрална постановка, музей, зоопарк, изложби, ски училища, излети и всякакви организирани дейности, обогатяващи програмата и деня на децата. Родителите са приветствани да участват в организирането и провеждането на подобни занимания. Необходимо е разписването на специален формуляр за разрешение от родителя при извеждането на децата извън границите на кооператива. Отговарящ за това е съответният координатор, съвместно с учителя.

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

За нас е важно да популяризираме кооперативите и споделяме опит за нещата, които правим. Така ние организираме дни на отворените врати, когато всеки заинтересуван може да присъства и сподели опит с нас. Обикновено дните на отворените врати се организират тематично в неработен ден и не влияят пряко върху децата и техния образователен процес.  Родителите също биха могли да се възползват от възможността да се свържат с други кооперативни ентусиасти, да споделят виждания, политики, опит и добро настроение.
Родителите са приветствани да участват в организирането и провеждането на подобни занимания.

ВЪНШНИ ЗАНИМАНИЯ

Външните занимания са занимания в кооператива, но водени от външни гост-учители. Те могат да бъдат професионалисти в различни области (не задължително педагогически), напр. музиканти, артисти, занаятчии, учени и др. В месечната програма на децата е включено поне едно такова занимание. Родителите също са приветствани да водят външни занимания, да се свързват с гост-учители и организират такива дейности.

 

Ако и вие искате да организирате подобно пространство за детето си или за децата от вашия квартал, град или планета  –  свържете се с нас : ) 

Ако искате да ни дойдете на гости – свържете се с нас : )

Ако искате да се присъедините към семейството – свържете се с нас : )

Пишете на koopacademy@gmail.com, или звъннете на  тел.0884 292 446