Menu Close

Политика за закрила на детето

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ очертава минималните общи стандарти за закрила на детето, които Кооперативна Академия въвежда със съответните процедури и механизми в дейността си.

Политиката е одобрена и подписана от управителя на организацията и е в съответствие с правата на детето, посочени в Конвенцията на ООН, европейското и българското законодателство. Отнася се до всички членове на организацията, до всички доброволци.

Основната цел на политиката за закрила на детето е да се защитят децата от посегателства. Децата и младите хора се нуждаят от подкрепа и сигурност, от закрила от ефектите на бедността, вредите, изолацията и насилието. Отделни деца могат да бъдат в риск от специфични форми на злоупотреба от страна на възрастни и други деца, при случаи на бедствия и непредвидени инциденти. Настоящата политика е разпространена сред членовете на сдружението и се преразглежда на всеки 3 години, или когато това е необходимо.

ДЕФИНИЦИИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В КООПЕРАТИВНА АКАДЕМИЯ

Злоупотреба и небрежно отношение:

/1/ “Всяко действие или липса на такова, от страна на родител или човек, отглеждащ детето, което води до смърт, сериозно физическо или емоционално увреждане, сексуално насилие, или експлоатация; или действие или липса на такова, което води до непосредствен риск или сериозно увреждане на детето” /Дефиниция за насилие и неглижиране на деца, използвана от Федералния закон на САЩ/.

/2/ „…умишлено поведение срещу деца, което е вероятно да му нанесе физическа или психологическа вреда” /Дефиниция от документ на Международен център за правата на човека/.

/3/ „Малтретирано е това дете, чиито родители или настойници, причиняват или позволяват да му бъдат причинени сериозни физически увреди, или създават или позволяват да бъде създаден съществен риск за сериозни увреди, или предприемат или позволяват върху детето да бъде предприето действие на сексуално малтретиране” /Дефиниция на Портал за здраве, интернет сайт Пулс БГ/.

Основни форми на малтретиране, за които ключови термини в оценката са умишленост на действието, сериозност на увреждането, липса на действие:

-физическо малтретиране –всяка неслучайно нанесена увреда на дете от родител или настойник;

-сексуално малтретиране –използуване на дете или юноша от друго лице за получаване на сексуално удовлетворение;

-неглижиране –хронична неспособност на родителя или настойниците да осигурят основните потребности на детето;

-психологично малтретиране –включващо неглижиране, неспособност на родителя или настойника да обезпечи необходимата подкрепа, внимание и привъзраност на детето или психологично малтретиране – хронични модели на поведение като унижения, обиди, присмех над детето.”

Общи дефиниции:

Физическо нараняване: Може да включва удряне, разтърсване, хвърляне,отравяне, горене или изгаряне, удавяне, душене, или всякакво друго физическо нараняване на дете, включително и подправяне на симптомите или преднамерено влошаване на здравето на детето.

Небрежно отношение: постоянен неуспех в посрещането на основните физически /психологически нужди на детето, които могат да прераснат в сериозно увреждане в детското  здраве или развитие, като например ненабавянето на достатъчно храна, подслон и дрехи или небрежно отношение и безотговорност към основните емоционални нужди на детето.

Небрежно отношение относно емоциите : лошо отношение към емоциите на детето или  емоционално измъчване на дете, което вреди на развитието му. Включва също и показването на децата, че са без стойност, че са необичани и неспособни, съществуват само заради нуждата на друг човек; или, когато им се възлагат неподходящи очаквания. В допълнение, това включва и децата, които често са плашени, експлоатирани или развращавани.

Сексуална злоупотреба: включва насилването или примамването на дете към сексуални действия, независимо дали детето е запознато или не с това, което се случва. Тези действия могат да включат физически контакт, включително проникващи или непроникващи действия. Също може да включват намесата на децата в гледането или произвеждането на порнографски материали, или насърчаването им към неподходящо поведение.

По смисъла на допълнителна разпоредба към правилника за прилагане на ЗЗД в българското законодателство /параграф 1/:

“Насилие” над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

“Физическо насилие” е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

“Психическо насилие” са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване,подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми наотрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителяили на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.

“Сексуално насилие” е използването на дете за сексуално задоволяване.

“Пренебрегване” е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве,образование,емоционално развитие,изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

СТАНДАРТИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Основните принципи, на които отговарят стандартите, са пряко обвързани с правата на децата и са съобразени с българското и международното законодателство. Те отразяват минималите изисквания и механизми, които трябва да бъдат покрити в Кооперативна Академия, за да се гарантира ефективна закрила на детето от злоупотреби.

Стандарт 1

Изготвен писмен документ относно политиката за гарантиране безопасността на децата:

1.1. Изписан на ясен и достъпен език и отразяващ разбирането на организацията за злоупотребата и насилието над деца;

1.2. Одобрен и приет от управителя на организацията;

1.3. Засяга всички сфери на дейност на организацията.

Стандарт 2

Прилагане на Политиката за закрила на детето:

2.1. Налице са ясни правила, описващи стъпките, които следва дабъдат предприети при наличие на опасения за безопасността на дадено дете.

2.2. С правилата за закрила са запознати всички членове и те са на разположение на всички – деца, родители, консултанти, доброволци.

2.3. В сдружението има определено лице, което пряко отговаря за изпълнение на правилата за закрила на детето.

2.4. Налице е процедура за документиране на инциденти, обработка на жалби и сигнализиране на съответните служби.

2.5. Налице са насоки за спазване поверителността на споделеното.

Стандарт 3

Предотвратяване на насилието срещу деца:

3.1. При подбора на членове, служители, доброволци и консултанти, се прилага методология и оценка на тяхната пригодност за работа с деца.

3.2. Всеки новоприет член или служител предоставя актуални документи ,изискуеми по закон и/или надлежно изискани от работодателя, в т.ч. и препоръки.

3.3. Служител или член на организацията, който не прилага приетите от организацията стандарти, правила и процедури за закрила на детето, подлежи на дисциплинарни санкции, съгласно трудовото законодателство.

Стандарт 4

Обучение за гарантиране на безопасност на децата:

4.1.Всички членове, служители, доброволци, консултанти и други сътрудници на Кооперативна Академия преминават инструктаж и/или обучение за закрила на детето при своето постъпване.

4.2. Лицата, които отговарят за подбор на служителите, получават насоки относно методите на безопасен подбор.

Стандарт 5

Гаранция за еднакво право на закрила на всички деца без разлика на пол, възраст,етническа и религиозна принадлежност:

5.1. Обученията и процедурите по закрила на детето помагат на служителите да разпознават рисковете, на които са изложени някои деца поради тяхната етническа и/или расова принадлежност, възраст, пол, религия, култура, увреждане.

Стандарт 6

Прилагане и мониторинг:

6.1. Налице са писмени документи, от които е видно какви са процедурите и механизмите при прилагане политиката за закрила на детето.

6.2. Всички сигнали и случаи за упражнено насилие над  дете се документират и подлагат на наблюдение и контрол.

6.3. Налице са механизми за получаване на обратна връзка относно спазването на политиката за закрила на детето, чрез отчетните документи на проектната дейност.

6.4. Политиката и процедурите за закрила на детето се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.

ПРОЦЕДУРИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1. Отговорността за прилагането на тази политика е на Управителя на Кооперативна Академия.

2. При опасение и/или идентифицирано насилие върху дете, комуникацията минава през пряко отговорното лице във сдружението, определено от Управителя /Приложение 1/.

3. Всякаква информация, отнасяща се до злоупотреба, трябва да бъде документиранасъобразно формуляр /Приложение 2/, така че всички случаи да са регистрирани. Тази информация е поверителна и се пази секретно. Поверителността се нарушава само ако е в най-добрия интерес на детето. При установено насилие върху дете трябва да се сигнализират отделите за закрила на детето/полицията.

4. Разясняването на политиката и процедурите са част от въвеждащия процес за нови служители, членове на организацията, доброволци или сътрудници. Всички служители подписват Декларация /Приложение 3/, че са запознати и приемат тази Политика. Служители, които не спазват политиката,подлежат на наказание съгласно разпоредбите на трудовото заканодателство.

5. Организирането на дейности, в които участват деца, в това число и транспортирането на деца, са съобразени с изискванията на българското законодателство.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ДЕЦА В РИСК

При получаване на сигнал /лично, чрез писмо, и-мейл или телефонно обаждане/:

1/ Ако е за дете в риск, заявителят се консултира как да оформи и подаде сигнала към Отдел за закрила на детето /ОЗД/ по местоживеене на детето /към полиция за безпризорно дете/. –съветва се да подаде сигнала с копие до Кооперативна Академия, за да има по-голяма вероятностда му се отговори, а Кооперативна Академия да има възможност да съдейства на процеса.

2/ ако гражданин иска консултиране/информиране чрез Център за обществена подкрепа, то се насочва към консултант на ЦОП;-в ЦОП има координати на всички ОЗД и РПУ в страната за информиране и насочване на гражданите към тях.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

При използването на визуални средства ръководен принцип на Кооперативна Академия е да уважава достойнството при изобразяването на деца, семейства и общности. Политиката за изображения на сдружението е част от политиката за закрила на детето.

1. Поддържат се стандарти за стила и благоприличието, отговарящи на ценностите на Кооперативна Академия и на хората, които подкрепят организацията.

2. Изображения от фото банки се използват при цитиране на източника на снимката или видео материала.

3. Кооперативна Академия не носи отговорност, ако снимки от интернет страницата, профилите в социалните мрежи или снимки от прес съобщения бъдат използвани от медии и трети страни по начин, който не съответства на истинността на фактите.

4. При заснемане на видео материали и/или снимки с деца от социални домове или други типове социални услуги, се спазват нормативните разпоредби на ЗЗД. /със задължително писмено становище на органа за закрила, предприел мярката.” (чл. 11а ал.3 от ЗЗД)

Приложение 1

Процедура за подаване на сигнал при опасение и/или идентифицирано насилие срещу дете

Приложение 2

Формуляр за подаване на сигнал при опасение, съмнение и/или идентифицирано насилие срещу дете