Menu Close

Te Whāriki или как е възможно кооперативното образование в ранна възраст

Всяка година в Летящата Класна Стая се появява по една книга, която отваря нови врати и като че ли поръсва всички с вълшебен прах за нови приключения. The Hundred Languages of Children беше такъв портал към нови вдъхновения. Сега “случайността” ни срещна с Te Whāriki.

Te Whāriki е новозеландска образователна програма за ранно детско развитие, въведена за първи път през 1996 г. и актуализирана през 2017 г. В основата на Te Whāriki е визията за децата като компетентни и уверени ученици, пълноправно общуващи със света, сигурни в мястото си в общността и овластени да внасят своя принос в нея.

Te Whāriki идва от езика на маорите и означава “тъкана рогозка” – красива метафора за преплетените идеи и принципи, които дават на учителите цялата свобода да изградят пълноценни отношения с децата и образователната общност, да “изтъкат своя собствена рогозка”. Te Whāriki не определя категорично съдържанието на програмата или методите на преподаване. Водеща е идеята, че децата взаимодействат със заобикалящата ги среда и че във всяка среда има възможност за учене.

Te Whāriki не е набор от етапи на развитие или ключови компетентности с ясно измерими резултати и оценки, а прогресивна визия за цялата образователната общност.

Учебната програма е тълкувана в широк смисъл, като включва всички преживявания, дейности и събития, както преки, така и непреки, които се случват на едно дете. Насочващи са принципите и направленията, които извеждат на преден план детето, средата, образователната общност и значението на уважителните, реципрочни и отзивчиви взаимоотношения, които свързват всичко заедно. 

Учебната програма е изградена върху четири основни принципа. Те са:

  1. Упълномощаване и овластяване на децата – всяко дете се възползва от уважителна и овластяваща учебна програма, която разпознава и развива неговия потенциал и го подкрепя да допринася за развитието на потенциала на другите.
  2. Цялостно, холистично развитие – образователната програма в ранна детска възраст отразява цялостния (холистичен) начин, по който децата растат и учат.
  3. Семейство и общност – широката среда на семейството и общността на всяко дете е основна част от образованието му в ранна детска възраст.
  4. Връзки и взаимоотношения – децата учат чрез отзивчиви и реципрочни взаимоотношения с хора, места и вещи.

Оттук нататък има пет образователни направления, които формират посоките на развитието, обучението и образователната култура. Това са:

  • Благоденствие. Всички деца имат право на възможности да растат и да се развиват в контекста на физическото, емоционалното и социалното благоденствие с оглед достигане пълния потенциал на всяко дете.
  • Принадлежност. Образователната среда е безопасно и сигурно място, където всяко дете се третира с уважение и е прието такова, каквото е. Чувството на принадлежност, допринася за благоденствието на децата и им дава увереност за нови преживявания. Децата се запознават с достъпна и приобщаваща образователна програма, която предлага смисъл и цел.
  • Принос. Децата се развиват, като участват активно в предоставените им възможности. Те обикновено включват сътрудничество с възрастни и други деца. Всяко дете има право на справедливи възможности за активно участие в образователната общност. За да дадат своя принос, децата развиват отзивчиви и реципрочни взаимоотношения с възрастните и с останалите деца. Именно чрез взаимодействието с другите децата се научават да приемат чуждата гледна точка, да съчувстват, да търсят помощ, да виждат себе си като помощник на другите, да обсъждат или изследват идеите си. Така в дух на споделяне и взаимност децата допринасят със собствените си сили и интереси.
  • Общуване. Езикът е средството, чрез което мислим и общуваме помежду си. Обикновено смятаме, че общуването се състои от думи, изречения и разкази, но има и езици на символи, математика, визуални образи, изкуство, танц, театър, ритъм, музика и движение. Една от основните културни задачи на децата през ранните години е да развият умения и разбиране на езика. По това време те се учат да предават своя опит по различни начини и да тълкуват опита на другите. Те развиват все по-голяма компетентност в областта на символното, абстрактното, образното и творческото мислене. Езикът се развива в смислен контекст, в който децата имат нужда от познание и причина да общуват. Възрастните насърчават използването както на вербалните, така и на невербалните комуникационни подходи, използвани от всяко дете.
  • Изследване и откривателство. Това направление подкрепя децата да развиват своето любопитство и откривателски дух, да учат, уважават и осмислят света. Изследването включва всички аспекти на околната среда – природни, социални, физически, духовни както и такива създадени от човека. Децата учат през игра – чрез действия, задаване на въпроси, взаимоотношения с другите, създаване на теории за функционирането на нещата и последващото им изпробване, както и чрез целенасочено използване на ресурсите. Докато се занимават с изследване, децата развиват нагласи и очаквания, които ще продължат да оказват влияние върху обучението им през целия живот.

Така образователната визия на Te Whāriki предоставя на всяка среда и общност основа за изработване на местна учебна програма, която отразява собствения ѝ отличителен характер и ценности.

Новозенландската образователна система счита ученето за пътуване, което започва преди раждането и продължава през целия живот. Всяка част от образователната система има отговорност да подкрепя децата (и възрастните, в които те се превръщат) в техния път. Като работят заедно, учителите, родителите и възрастните в общността (и, където е необходимо, специализираните служби) могат да подкрепят приемствеността в обучението на децата във всеки един образователен етап.

Така между Te Whāriki и новозеландската училищна програма има близки паралели. И в двата случая ученето се осъществява в пространството между това, което предлага образователната среда, и знанията и опита, които децата носят със себе си. Двете учебни програми се основават на сходни принципи и имат сходни подходи към обучението.

Кооперативна Академия прегръща визията на Te Whāriki за образование в ранна възраст и от тази година интегрира принципи и направления в своята образователна политика в Летящата Класна Стая. Може да намерите повече информация за Te Whāriki и ранното детско образование в Нова Зеландия тук.