КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме професионалисти с опит във възпитанието и обучение на деца от 1 до 7 годишна възраст. Изследвали сме различни методики – от държавните образователни стандарти през зелено обучение, монтесори, чужд език, ненасилнственина комуникация, хаи скоуп и сме обединили всичките им силни страни за да оформим една холистична, интегрална методика развиваща цялостната личност.

НАШАТА ЦЕЛ

Нашата кооперативна цел е простичка: деца, родители, учители – всички те ходят заено на училище. Ние целим да изградим кооперативният център, като едно организирано, развиващо се цяло, една свързана общност, приятелска, искрена, сътрудничеща си за развитието както на децата, така и на възрастните в нея. Ние вярваме, че за да дадем нещо добро на децата си, то първо е необходимо да сме го изградили в себе си. Ние приемаме всяко дете като цялостна личност, развиваща се според своя собствен темп, според специалните си нужди, възгледи и проблеми. Искаме да разкрием пространство за свобода, място където въображението и любопитството са добре дошли. Възрастните уважават това и се отнасят към малките участници в кооперативният ценър с търпение.

ФИЛОСОФИЯ

 • Ние обичаме децата – да играем, работим и творим заедно с тях.

 • Тук се учим един от друг.

 • Ние се изграждаме и променяме като личности като общуваме един с друг.

 • Уважаваме и се грижим за психическата, емоционална и физическа цялост на децата и възрастните.

 • Уважаваме правото на избор, което не нарушава нечия цялост – физическа, психическа, емоционална.

 • Тук се стремим да осигуряваме здрава и пълноценна среда за общуване на децата и възрастните.

 • Изграждаме ежедневието си и действаме в общуването помежду си с доверие и обич.

 • Живот – училище“ – вярваме, че учим през целия си живот,но считаме че първите седем години са тези, в които се изграждат основите на личността.

 • За нас е важно всяко дете да бъде приемано такова каквото е със своите особеностите на характера, интереси и темп на развитие.

 • Ние сме тук в ролята на педагози и приятели, за да помогнем в образоването и възпитанието на децата ви.

 • Смятаме, че децата се нуждаят от ритъм в своя ден, свобода в играта и пространство, в което да се шири тяхното въображение и любопитство.

 • Децата имат нужда от спокойна, приятелска атмосфера, за да могат да споделят, играят откриват и общуват помежду си и с възрастните.

 • Родителите идват на училище като помощници. Като наблюдават и участват в образователно – възпитателния процес те добиват една по – пълна представа за своето дете, неговото поведение, способности, приятели.

 • Родители, учители, деца изграждат и споделят първите представи и отношението на детето към училището, учителя и ученето въобще.

Родителско участие

Кооперативните центрове са такъв формат на детска грижа, който включва родителя като активен участник него. Ние сме заложили два вида родителско участие които са максимално гъвкави и съобразени с расличните потребност и нужди на родителя.

Дневно посещение – Родителите се насърчават да споделят деня на детето пряко в неговата социална среда, като споделят повече време с детето. По време на своето посещение родителч участва в деня на детето си, следва правилата на групата, споделя с учителя, забавлява се..

Доброволно заемани длъжности – Родителите имат възможност да заемат „длъжности“ в кооперативния център със съответните отговорности. Такива длъжности могат да бъдат напр. помощен персонал за почистване и хигиена, майстор по поддръжката, градинар и др. Те не са ограничени във времето на образователните ситуации и могат да бъдат изпълнявани и извън работните часове на кооперативния център.

Всяко едно родителско участие е доброволно и няма финансово покритие!


Етичен кодекс за родителите

Общи напътствия:

 • Децата се насърчават да разгръщат собствената си инициатива за игра колкото се може по-често. Това нерядко изисква малко повече търпение и самоконтрол от страна на възрастните.

 • Покажете отношението си към едно дете през израза на тялото си, тона на гласа, усмивката. Избягвайте прекалено много думи, ненужно убеждение или спор.

 • Опитвайте се да давате повече позитивни, от колкото негативни послания.

 • Давайте на детето право на избор, когато трябва да се вземе действително решение. Ние предлагаме на децата възможности да взимат решения, за да могат да развият независимо мислене.

 • Насърчавайте сътрудничеството вместо конкуренцията. Избягвайте изказвания от рода „Кой може да изяде обяда си по-бързо?“ или „Кой ще дойде пръв?“ . Важно е също така да не се правят сравнения между децата. Всяко дете е прието при нас като отделна, съвършена личност.

 • Пушенето и употребата на алкохол в кооперативният център са недопустими.

 • Кооперирането и съжителството с други хора невинаги става бързо. Помнете, че като възрастни ние поставяме модел за социални взаимоотношения пред нашите деца, дори преди да са стигнали до училищната възраст. Нека не изискваме повече от тях, от това което можем да изискаме от себе си.

Общуването е много важна част от изграждането и функционарането на кооперативният център. В този смисъл желателно е родителя да изрази гласно всички свои препоръки, наблюдения, забележки, коментари. Конструктивната критика е добре дошла.

КОМУНИКАЦИЯ

Общуването с родителите е много важна част от кооперативният център. Все пак ние сме едно голямо семейство от семейства. Когато ние приемаме нови членове, искаме да сме сигурни, че можем открито да споделяме всякакви притеснения и въпроси които могат да възникнат. Ние приемаме, че със семействата сме част от екип, който си поделя отглеждането на детето. Ако можем да работим заедно, вашето дете би имало две семейства, които много го обичат. Ние се привързваме лесно към децата и сме много признателни за възможността да бъдем част от живота им. Много е важно да имаме подобна философия относно отглеждането на децата, за да успеем да постигнем успехи.

Ние държим на комуникацията лице в лице, тъй като това е най-прекият и искрен начин за свързване и сближаване, а от там и постигане на сътрудничество и разбирателство. Такова общуване предразполага към по-ясно поемане на отговорност. Опитът ни досега ни показва, че виртуалното общуване, дори интензивно, лишава връзката ни от много ценни неща.

 

Учителска роля

Това е човекът, който с усмивка на лице посреща детето ви всяка сутрин. Често е изцапан с боички, носи цветни хартии и камъчета в джобовете си и може да бъде чут да си тананика една и съща мелодийка цяла седмица. Може да ви се стори вятърничав, но той е винаги здраво стъпил на земята, за да даде на децата здрави основи без да ги спира да летят.

Учителите в кооперативният център могат да бъдат водещи и помощник учители.

И двамата учители следват следните общи етични правила:

 • Не поставя в риск по никакъв начин здравето и безопасността на децата, както и на всички участници в образователния процес;

 • Не обижда, унижава, дискриминира децата по какъвто и да е било начин;

 • Абсолютно неприемливо е използването на насилие (физическо, емоционално, психическо), по какъвто и да било начин и по каквато и да е причина, при каквито и да е обстоятелства.

 • Не дава на детето да приема лекарствени медикаменти без изричното съгласуване на това с родителя.

 • Учителя е длъжен да държи родителя информиран по всички въпроси, касаещи образователната програма и дневния режим.

 • Своевременно уводомява родителя за възникнали промени в образователната програма и дневния режим.

 • Учителят има позитивен подход във всяка една ситуация.

 • Зачита правата на децата и уважава техните нужди.

 • Грижи се за равнопоставеността в групата.

 • Винаги взима в предвид самооценката на детето

 • Уважава чувствата на детето и всички участници в образователния процес

 • Следва ритъма на деня с постоянство и усърдие

 • Прави разлика между детет и неговите постъпките.

 • Уверява се, че по време на игра детето никога не е оставяно без надзор

 • Използва минимално думата „НЕ“

 • Дава прости и изпълними задачи и инструкции

 • Пази чувството си за хумор

ДЕЦАТА

Децата за главни участници в едун кооперативен център. Те имат право да бъдат считани за пълноценни, компетентни личности, притежаващи уникални по рода си заложби и умения. Децата имат право да бъдат признати едновременно като източникът и творецът на своя собствен опит. За да разкрият и разгърнат своя потенциал, те имат нужда от доверие, емоционална привързаност, стимурираща среда, подкрепа. Ние виждаме децата като изцяло отдадени на изследването на света около тях, изпълнени е любопитство, желание за учене и способности за общуване. Всяко едно дете има право да бъде разглеждано като равнопоставено на останалите в групата.

Нито едно дете не трябва да бъде дискриминирано, унижавано, заплашвано и поставяно под какъвто и да било риск за здравето или емоционално и физическо насилие.

Право на децата в кооператива е да растат здрави, спокойни и щастливи и да развиват своя потенциал. Задължение на децата е да пазят здрави, спокойни и щастливи себе си, околните, и околната им среда.

КООРДИНАТОРИ

Ролята на координаторите е организационна по поддържането и осигуряване на нормалното функционитане на кооперативният център.

ЗДРАВНИ ВЪПРОСИ

Координаторите, учителите и родителите споделят отговорността за здравето на децата. За да се минимизира рискът от заболявания и усложнения се препоръчва строгото спазване на следните правила.

Най-важно е родителят никога да не позволява да води детето си в кооперативният център болно. Ако детето ви има някои от следните симптоми, то то трябва да си остане в къщи:

 • Температура над 37,5 С

 • Повръщане

 • Диария

 • Всякакви неясни обриви или червеникави пъпчици по кожата

 • Розовина по очите или секрет

 • Назален секрет – гъст и жълто-зелен

 • Въшки

Ако детето ви не показва нито един от тези симптоми през последните 24 часа може спокоино да се върне в кооперативният център. Дете, което има висока температура или повръщане през нощта или рано сутринта не трябва да се допуска в кооперативният център. Ако не сте сигурни дали детето ви можа да дойде при нас, свържете се с координатор.

Недопустимо е „замазването“ на симптоми с медикаменти и довеждането на децата въпреки влошеното им здравословно състояние.

ХРАНЕНЕ И ХРАНА

Закуски

В кооператива се предлага предиобедна и следобедна закуска. Часовете за хранене са:

 • 10:00 – 10:30 предиобедна закуска

(пресни сезонни плодове, зеленчуци, ядки, семена, сушени плодове, др. )

 • 15:30 – 16:00 следобедна закуска

(хляб с масло, мед тахан, сирене; кисело мляко, овесени ядки, домашни бисквити, ядки, др. )

Закуските могат да включват всякакви домашно приготвени питки, кифлички, бисквити и др. Често приготвени от учителите и децата предиобеда. Към закуската може да се предложи прясно приготвен плодов сок, айрян, био боза, чай и др.

Ако детето има нужда от специална диета поради алергии, лечение, културни или религиозни причини, отговорността за осигуряването на подходяща храна ще бъде поета от родителя.

Месо и месни продукти от всякакъв вид, както и нездравословна храна (чипс, дъвки, бонбони, захарни изделия, и др.) са недопустими в кооператива.

Обяд

В кооператива предлагаме няколко варианта за организация на обяда:

 1. Кетеринг по поръчка – доставяме разнообразно вегетарианско обедно меню всеки ден, съобразено с вкусовете и нуждите на децата. Родителите са уведомени за дневното меню и неговия пълен състав. Тази услуга се заплаща допълнително.
 2. Готвене по графикродителите участват в приготвянето и доставката на цялостно обедно меню, по предварително изготвен график и одобрени съставки. Така всеки родител готви за цялата група и учителите на ротационен принцип. Контрола за качеството на прогитвената храна е изцяло отговорност на родителите.
 3. Индивидуално обедно меню – всеки родител осигурява сам обедното меню на детето си, съобразено с приетите от кооперативният център принципи на хранене и с личните си предпочитания.

МАТЕРИАЛНА БАЗА И СРЕДА

Ние вярваме, че средата в която растат децата е техният трети учител. Тя въплащава нашата философия и образователни принципи. Грижата за поддържането на средата приветлива, динамична, стимулираща и откликваща на темповете на детето е наша обща задача, споделена между учители, родители, деца и координатори.

Материалната база на Летящата класна стая включва стаята за игра, спалнята, кухнята, санитарните помещения, двора и всичките им прилежащи атрибути.

Родителска подкрепа

Ние следваме принципите на една по-екологично ориентирана политика спрямо материалите, играчките и игровите пространства. Опитваме се максимално да рециклираме, използваме наново и ограничаваме прекомерното разхищение на материали. Затова приветстваме всички да участват активно в набирането и откриването на нови приложения на материалите. Родителите могат да доставят всякакви ненужни им продукти, като например:

 1. От офиса – хартия от всякакъв вид – използвана офис хартия, кафява, амбалажна, опаковачна, цветна, восъчна хартия, кухненско фолио и др.

 2. От гардероба – стари дрешки, костюми, бижута, очила, шапки, шалове за рецилкиране и обогятяване на творческият ни сектор.

 3. Стари списания за изрязване, особено такива като National Geographic или други, които разкриват различни култури, животни или деца и др.

 4. Пастели, моливи или всякакви непотребни материали като разноцветни парчета плат, хартиени чинии, копчета, прежда, консервни кутии, малки кашони, бурканчета

 5. От гаража – болтове, гайки, винтове, пирончета, малки парчета дърво, муфи, стяги, мека тел и др.

 6. От разходката в парка – кестени, жълъди, камъчета, шишарки, мъхове, пръчки, пръст, корени, насекоми и всякакви чудноватости

 7. ИДЕИ! Приветстваме всички ваши идеи за забавни занимания или творчески дейности.

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Помещението на стаята за игра, кухнята, двора могат да бъдат почасово отдавани под наем за рожденни дни, семинари, партита и други.

ДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ

В образователната ни програма е заложено неколкократно провеждане на дневни екскурзии. Такива събития могат за бъдат посещение на театрална постановка, музей, зоопарк, изложби, ски училища, излети и всякакви организирани дейности, обогатяващи програмата и деня на децата. Родителите са приветствани да участват в организирането и провеждането на подобни занимания.

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

За нас е важно да популяризираме кооперативният модел на грижа и споделяме опит за нещата, които правим. Така ние организираме дни на отворените врати, когато всеки заинтересуван може да присъства и сподели опит с нас. Обикновенно дните на отворените врати се организират тематично в неработен ден и не влияят пряко върху децата и техния образователен процес. Родителите също биха могли да се възползват от възможността да се свържат с други кооперативни ентусиасти, да споделят виждания, политики, опит и добро настроение.

ВЪНШНИ ЗАНИМАНИЯ

Външните занимания са занимания в кооперативният център, но водени от външни гост-учители. Те могат да бъдат професионалисти в различни области (не задължително педагогически), напр. музиканти, артисти, занаятчии, учени и др.